آزمون های حضوری

هر دو هفته یک بار بر اساس بودجه ی درسی شما یک آزمون برگزار می شود که شبیه ساز کنکور باشد علاوه بر سنجش پیشرفت تحصیلی شما از استرس کنکور هم کم کند.درصد های شما ثبت می شود و در این حالت شما پیشرفت خود را در هر درس می توانید بررسی کنید.