پانسیون آنلاین

دانش آموزان در پارت های مشخصی مطالعاتی باید با دوربین موبایل یا وبکم لپ تاب با ناظر مطالعاتی در ارتباط باشند. هر کلاس آنلاین توسط یک ناظر مطالعاتی بررسی می شود ، این موضوع باعث می شود دانش آموزان عادت کنند،
مطالعه پیوسته داشته باشند و تمرکز مطالعاتی آن بالا می رود و سپس بر اساس برنامه درسی هر روز آخر روز آزمون می دهد تا مطالعه هدف مند تر و با انگیزه تر باشد
هر هفته رأس ساعت مشخصی دانش آموزان در کلاس انگیزشی آنلاین آقای ….. شرکت می کنند
و در زمان بندی های مشخص نیز. کلاس رفع اشکال توسط دبیران برتر خواهند داشت.